Vyhledávání
Všeobecné obchodní podmínky - eshop společnosti Copypro DC s.r.o.

1. Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno tímto e-shopem mezi společností Copypro DC s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). Kupující je povinen se seznámit s "Reklamačním řádem" a "Všeobecnými obchodními podmínkami" ještě před objednáním zboží.

2. Prodávající
Copypro DC s.r.o.
, se sídlem Teplická 63, Děčín 4, 405 02, společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 46117

3. Kupující
Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

4. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

5. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

6. Otevírací doba - nonstop
Přijímáme objednávky 24 hodin, 7 dnů v týdnu.

7. Ceny
Ceny uvedené v tomto e-shopu jsou průběžně aktualizovány. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Všechny ceny jsou smluvní.

8. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Objednávat je možno prostřednictvím tohoto elektronického obchodu.

Při ukončení objednávky je nutné aby kupující vybral způsob dopravy a následně uvedl údaje : - jméno a příjmení - ulici, obec a PSČ kam má být zásilka doručena - telefon, který bude kontaktovat přepravce - kontaktní e-mail - všechny další údaje, které považuje za důležité

9. Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro koncové spotřebitele
Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vrácenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.
Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího doručení zboží (bylo mu doručeno přepravní službou) : V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a) Doporučujeme pro rychlé vyřízení odeslat dopis (nejlépe e-mailem) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:………………… Datum a podpis.
b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, II) na dodávku spotřebního zboží jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refill kity a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje.
e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

10. Platební podmínky

a) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
b) platba na fakturu se splatností (pro registrované kupující se smlouvou)
c) platba v hotovosti při odběru zboží v kamenné provozovně prodávajícího Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

11. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou PPL :

doručení balíku :
- řidič PPL bude v den doručení telefonicky kontaktovat kupujícího, aby s ním domluvil podrobnosti předání, oznámí přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti - PPL zásilku standardně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení PPL zanechá oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. - hmotnost balíku je omezena do 50 kg - v určitých lokalitách ČR PPL nabízí i večerní doručení v rozmezí 17–21 hodin (seznam lokalit je na http://www.ppl.cz/vecerni_doruceni.asp) - zásilku bude doručena následující pracovní den po jejím převzetí od odesilatele - cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz po zadání jejího čísla (11 číslic)

převzetí a reklamace :

- při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Je také nutné zkontrolovat počet přejímaných balíků a neporušenost lepící pásky s firemním logem. - neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

komunikace s PPL :

- pro komunikaci s PPL lze výhradně používat pouze číslo zásilky (11 číslic)

osobní odběr na kamenné provozovně prodávajícího :

- odběr je možný - platba v hotovosti

12. Záruka a servis

a) Záruční podmínky se řídí obchodním zákoníkem a reklamačním řádem prodávajícího. V případě, že prodávající poskytne na vybrané zboží prodlouženou záruční lhůtu je povinen toto zboží a délku prodloužené záruční doby uvést v záručním listu.
b) Záruční opravy provádí bezplatně výrobcem autorizovaná servisní střediska.
c) Ze záruky jsou vyjmuty:
I) škody vzniklé vlivem neodborného zacházení, násilí, zásahu cizích osob či neopatrnou dopravou,
II) zařízení, u kterých bylo odstraněno, zničeno či pozměněno číslo výrobní série,
III) škody vzniklé nerespektováním návodu k obsluze, nedbalým zacházením,
IV) zařízení, jejichž nefunkčnost či omezená funkčnost nebyla prvotně způsobena vadou tohoto zařízení či jeho části, ale vlivem jiné závady (např. síťové napájení, SW produkt provozovaný na počítači, extrémní klimatické podmínky, mechanické poškození apod.) došlo k druhotnému poškození,
V) škody vzniklé v důsledku živelných pohrom (požár, záplavy apod.) a vyšší moci,
VI) spotřební materiál.
d) Pozáruční opravy se provádí za úhradu v pověřeném servisním středisku.
f) Smluvní strany se dohodly, že za porušení povinnosti dle této smlouvy bude považováno, pokud při uplatňování nároku ze záruky či v souvislosti se servisem, a to jak dle této smlouvy tak dle navazujících smluvních vztahů, nebude postupováno jinak než tak, aby co možná nevznikly žádné náklady smluvním stranám, případně aby vznikly náklady v co nejmenším, nezbytném rozsahu.

13. Závěrečná ustanovení
Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle platných zákonů, zejména pak podle příslušných ustanovení OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU či OBČANSKÉHO ZÁKONA.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Za společnost Copypro DC s.r.o.
Pavel Procházka