Vyhledávání
Reklamační řád - eshop společnosti Copypro DC s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení


Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 40/64 Sb. a dle zákona na ochranu spotřebitele č. 643/92 Sb. v platném znění. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy Copypro DC s.r.o.. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, kdy zákazník nakupuje zboží na firmu, reklamace se řeší dle obchodního zákoníku.

Ke každému zboží zakoupenému u firmy Copypro DC s.r.o. je přiložen Záruční a dodací list resp. daňový doklad se sériovými čísly výrobku dle požadavku výrobce (dle povahy zboží). Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list je předpokladem reklamace vady současné předložení právě tohoto originálního záručního listu výrobce. Podmínky vyplývající ze záručního listu výrobce jsou nadřazeny podmínkám prodávajícího.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem daňového dokladu. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi Záručním a dodacím listem, resp.daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat firmu Copypro DC s.r.o. a vyžadovat řešení. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Podmínky záruky


Délka záruky v měsících je uvedena na Záručním a dodacím listu. Není-li na dodacím listu vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje prodávající na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- porušení ochranných pečetí a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou
- chybí štítek se sériovým číslem nebo jsou na něm jasně viditelné známky odlepení či přelepení
- mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházením či obsluhy
- pokud byly vady způsobeny počítačovými viry - pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry kancelářskému prostředí nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
- zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží.

Ze zákona č. 136 /2002 sb. tedy vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku.

Za vadu považujeme to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.

3. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace


Pokud kupujícímu bylo zboží doručeno přepravní službou pak kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresy reklamačních oddělení stanovených v originálních záručních listech výrobců nebo na adresu prodávajícího (dle druhu a povahy zboží). Stejný postup platí i při odběru zboží na kamenné provozovně prodávajícího. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček, dokladů, kabelů, ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím je kupující povinen předložit veškeré dokumenty (záruční list a dodací list, originální záruční list výrobce, …).

Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje Záruční a dodací list.

4. Reklamace zboží poškozeného přepravou

Při dopravě zboží pomocí přepravní služby PPL, které prodávající využívá pro dopravu zásilek zákazníkům v regionu České republiky, může dojít k poškození zásilky nebo jejího obsahu.

Pokud přepravní služba doručuje kupujícímu zásilku, která je viditelně poškozena (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody) má kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud bude kupující chtít přesto balík převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu balíku vliv na jeho obsah, je pracovník přepravní služby povinen se zákazníkem sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom v případě poškození obsahu balíku přepravní služba vyřídí reklamaci.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Tento postup platí i v případě, že poškození či neúplnost zásilky byly zjištěna až po fyzickém otevření balíku. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Tento Reklamační řád je platný od 1.4.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.

Za společnost Copypro DC s.r.o.

Pavel Procházka